CO2-priskompensasjon

Regjeringa har etablert en CO2-kompensasjonsordning for industrien som skal forvaltes av Miljødirektoratet. Ordningen gjelder fra 1. juli 2013 til 31. desember 2020.

Etableringen av kvotesystemet i EU i 2005 har gitt økte kraftpriser i Norge. EU har vedtatt retningslinjer for statsstøtte som åpner for å gi kompensasjon for industriens indirekte kvotekostnader. Formålet er å oppnå større globale utslippsreduksjoner ved å hindre karbonlekkasje, med andre ord at industri i Europa flytter til land med mindre stram klimapolitikk. Den norske CO2-kompensasjonsordningen vil bli knyttet tett opp mot EUs retningslinjer. Den vil blant annet omfatte produsenter av aluminium, ferrolegeringer, kjemiske produkter og treforedling.

Ordningen gjelder ikke for langsiktige kraftavtaler inngått før 2005 og heller ikke for egenprodusert kraft.

Tjenester og verktøy