Reviderte kriterier for farlig avfall

Ny kommisjonsforordning (EU) No 1357/2014 som endrer vedlegg III til rammedirektivet for avfall (Direktiv 2008/98/EC).

Endring av vedlegg III til rammedirektivet innebærer en endring av egenskaper som gjør avfall farlig, slik at disse skal være basert på CLP og ikke på gammelt regelverk for klassifisering og merking av kjemikalier (Klass.-merk-forskriften).

Forslaget kommer på høring i Norge.