Nytt direktiv om mellomstore forbrenningsanlegg

Gjennomføring av direktivet i Norge vil medføre behov for endring av forurensningsforskriftens kapittel 27 om forurensninger fra forbrenningsanlegg med rene brensler og eventuelt i tillatelser etter forurensningsloven. Forslag til forskriftsendringer vil bli sendt på høring, sannsynligvis i 2016.

Kommisjonen la 18. desember 2013 fram forslag til direktiv om begrensning av visse luftforurensende utslipp fra mellomstore forbrenningsanlegg, det vil si anlegg med tilført effekt mellom 1 og 50 MW. Formålet med forslaget er å redusere utslipp av svoveldioksid, nitrogenoksider og partikler fra mellomstore forbrenningsanlegg, og dermed redusere risiko som slike utslipp medfører for menneskers helse og for miljø.

EU-parlamentet og Ministerrådet ble i juni i år enige om innholdet i det nye direktivet. De formelle beslutningene i EU og publisering av direktivet kan skje i løpet av høsten 2015.

Kommisjonens forslag og annen informasjon kan du lese her.

Relaterte lenker