Ny observasjonsliste: liste over stoffer som skal overvåkes i vann

EU-kommisjonen har foreslått ny observasjonsliste med stoffer som skal overvåkes i vann. Dette er stoffer som kan utgjøre en risiko for vannmiljø, men hvor man ikke har tilstrekkelig data om forekomst eller nivåer. Overvåkingsresultatene skal brukes i revisjon av listen over prioriterte stoffer under EUs vanndirektiv.

Observasjonslisten (watch list) er et verktøy for å innhente data om forekomst og nivåer av stoffer som kan utgjøre en risiko for europeisk vannmiljø, og sikrer at medlemslandene innhenter data om disse stoffene slik at man er i stand til å vurdere i hvilken grad de faktisk utgjør en risiko for vannmiljøet.

Listen ble etablert første gang i 2015, og bestod da av 11 stoffer eller stoffgrupper. Denne revisjonen består i at fem stoffer tas ut av den opprinnelige listen, og tre stoffer legges til.

For Norges del innebærer dette vedtaket at vi må innhente overvåkningsdata om disse stoffene i vann på et begrenset antall overvåkningsstasjoner (~11 stasjoner). Dette vil inngå som del av regulær basisovervåkning i henhold til vannforskriften eller som et eget prosjekt i regi av miljømyndighetene.

Tema