Høring om forslag til regelverk om måling av matavfall

EU-kommisjonen har nå  lagt ut forslag til regelverk for måling av matavfall med frist 4. april 2019.

Det er i dag ikke en felles metode for å kvantifisere matavfall i de ulike leddene der matavfall oppstår. Det er ulik praksis mellom landene både når det gjelder metodeutvikling og måling, og dette forsalget til regelverk skal bidra til å sikre at målinger og implementering av mål i det reviderte avfallsdirektivet oppnås. 

Matavfall fra hele verdikjeden skal fremover måles og rapporteres i henhold til et felles rammeverk. Rettsakten som nå er på høring angir definisjoner av hva som skal måles, målefrekvens, hvilke avfalls- og næringskoder som skal rapporteres innenfor hvilke kategorier, med videre. Rettsakten gir også retningslinjer for aksepterte målemetoder. 

Mer informasjon om kommisjonens utkast til rettsakt, og mulighet til å avgi høringssvar 

Tema