Forslag til rådsforordning for POPs

Utkast til Rådsforordning om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 858/2004 om persistente organiske miljøgifter ble lagt fram av Kommisjonen 27.08.2015.

HBCD er strengt regulert i Stockholmkonvensjonen og skal implementeres i EUs POPs forordning. Behandling i kommisjonen om å oppfylle Stockholmkonvensjonens forpliktelser om å implementere HBCD i vedlegg I til EUs POPs forordning oppnådde ikke enighet. Forslag til rådsforordning sendes derfor til videre behandling i Rådet og Parlamentet.

Utkast til Rådsforordning

Utkast til anneks til Rådsforordning