Forslag til ny rådsforordning for kvikksølv

Utkast til Europaparlamentets og den Europeiske Unions Råds nye forordning om kvikksølv og opphevelse av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1102/2008 om forbud mot eksport av metallisk kvikksølv og visse kvikksølvforbindelser og – blandinger, og om trygg lagring av metallisk kvikksølv, ble lagt fra fram av Kommisjonen 2. februar 2016.

Unionen og 26 medlemsstater har undertegnet en ny internasjonal avtale om kvikksølv, Minamatakonvensjonen. Alle medlemsstater har påtatt seg å ratifisere konvensjonen [1]. Minamatakonvensjonen omfatter hele kvikksølvets livssyklus, fra utvinning til håndtering av kvikksølvholdig avfall, med mål om å beskytte menneskers helse og miljø fra menneskeskapte utslipp av kvikksølv og kvikksølvforurensning til luft, jord og vann.

Mye av innholdet i Minamatakonvensjonen omfattes allerede av unionens lovgivning [2]. Ved vurdering av unionens regelverk har man imidlertid kartlagt et begrenset antall hull i regelverket som bør dekkes for å sikre at unionslovgivningen fullt ut tilpasses konvensjonen. Dette forslaget sikter å rette på de mangler som foreligger, på følgende områder:

  • Import av kvikksølv
  • Eksport av visse produkter med tilsatt kvikksølv
  • Bruk av kvikksølv i visse tilvirkningsprosesser
  • Nye bruksområder for kvikksølv i produkter og tilvirkningsprosesser
  • Bruk av kvikksølv i ikke-industriell og småskala gullutvinning
  • Bruk av kvikksølv i tannamalgam

For å skape rettslig klarhet bør de plikter som følger av konvensjonen og som enda ikke er iverksatt gjennom EU-lovgivningen integreres i en rettsakt. Forordning (EF) nr 1102/2008, som i dag er den eneste særskilte unionsrettsakten om kvikksølv, bør ligge til grunn for dette. Som følge av de nødvendige endringenes type og omfang, samt et behov for større rettslig klarhet og konsekvens, bør dette forslaget erstatte og ta over det materielle pliktene til forordning (EF) nr 1102/2008.

------------------------------------------------------------------------

[1] Norge har også undertegnet avtalen og forbereder per januar 2016 ratifikasjon av avtalen.

[2] I forordning (EF) nr 1102/2008 er fastsatt eksportforbud for kvikksølv og kvikksølvforurensninger, kvikksølv fra visse kilder er klassifisert som avfall og det er fastsatt regler om lagring av kvikksølv. Andre EU instrumenter inneholder særskilte bestemmelser om kvikksølv og kvikksølvforurensning, blant annet forordning (EF) nr 649/2012, som fastsetter et system for rapportering av blant annet import av kvikksølv. Forordningene (EF) 396/2005, (EF) 1907/2006 og (EF) nr 1223/2009 og direktivene 2006/66/EG7 og 2011/65/EU8, gjelder markedsføring på unionsmarkedet av en rekke produkter tilsatt kvikksølv og fastsetter høyeste tillatte nivåer av kvikksølv. Dessuten har direktivene 2010/75/EU9, 2012/18/EU10, 2008/98/EG11 og 1999/31/EG12 til hensikt å kontrollere, minske og når kvikksølvfrie alternativer finnes, fjerne punktkilder og diffuse utslipp av kvikksølv, kvikksølvforurensninger og kvikksølvholdig avfall i miljøet.

 

Tema

Relaterte lenker