Forslag til endring av Annex XVII til REACH om reguleringer av benzen

Reguleringen gjelder innhold av benzen i naturgass som markedsføres til forbrukere. 

Les mer informasjon hos EU