Forslag om unntak fra regulering av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter)

EU vurderer forslag om to unntak fra regelverket som regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Miljødirektoratet oppfordrer alle aktuelle virksomheter og bransjer til å komme med innspill på unntakene som skal vurderes.

RoHS-direktivet i EU regulerer farlige stoffer i EE-produkter. Regelverket åpner for å søke om unntak. Unntak gis på visse vilkår og for en fastsatt periode. EU har mottatt to nye søknader om unntak; et unntak for bly i kulelagre i profesjonelle mobile maskiner, og et unntak for bly i loddemateriale for medisinsk utstyr. Det tyske Øko-instituttet jobber på oppdrag fra EU-kommisjonen med å vurdere søknadene.

Er det behov for unntak?

Det er behov for informasjon som bedre belyser om det er behov for unntakene, om det finnes alternativer og formulering av unntakene. Miljødirektoratet ber derfor alle som sitter med relevant informasjon om å sende inn sine synspunkter. Det er laget et spørreskjema for hver søknad med spørsmål som Øko-instituttet ønsker svar på. Miljødirektoratet ønsker at det i spørreskjemaet også legges inn informasjon om unntakene berører norsk industri, og i tilfelle i hvilken grad.

Kommentarer sendes direkte til Øko-instituttet innen 9. mai 2016, men vi ber om at en kopi sendes til Miljødirektoratet.

Om RoHS-direktivet

RoHS-direktivet er gjennomført i Norge i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (kapittel 2 A i produktforskriften). Det er anledning til å søke om unntak fra direktivet. Alle unntak er tidsbegrenset. Unntakene er gjengitt i vedlegg 1 og 2 til kapittel 2 A. Eventuelle nye unntak og endringer i eksisterende unntak, må inkluderes i EØS-avtalen før de gjennomføres i den norske forskriften.

Les mer:

Søknaden med underliggende dokumenter

Kontakt

sjefingeniør Pia Sørensen,
produktseksjonen
Tlf. 915 15 687

sjefingeniør Ann Kristin Larsen,
seksjon for kjemikalieregulering
Tlf. 402 03 912

Økoinstituttet