Forslag om unntak fra regulering av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (2011/65/EU (RoHS2))

EU vurderer søknader om to unntak fra regelverket som regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) (2011/65/EU - RoHS2). Miljødirektoratet oppfordrer alle aktuelle virksomheter og bransjer til å komme med innspill på forslagene.

Om RoHS-direktivet

RoHS-direktivet er gjennomført i Norge i Produktforskriften (kap 2A i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter).

Det er anledning til å søke om unntak fra direktivet. Alle unntak er tidsbegrenset. Unntakene er gjengitt i produktforskriftens vedlegg 1 og 2 til kapittel 2 A.

Kommende endringer i 2011/65/EU (RoHS2) skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag er det viktig å gi innspill til EUs høring for å kunne påvirke. Muligheten for å påvirke er svært begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.

EU har mottatt to nye søknader om unntak. Det tyske Øko-instituttet har på oppdrag fra EU-kommisjonen vurdert søknadene. 

En av søknadene (søknad 2018-2) gjelder nye unntak for bly og seksverdig krom i utstyr (som vil komme inn under kategori 11) for antenning av eksplosiver.

Den andre søknaden gjelder fornyelse av eksisterende unntak (unntak 42 i Annex IV) om bruk av kvikksølv i medisinsk utstyr. 

Er det behov for unntak?

Det er behov for informasjon som bedre belyser om det er behov for unntakene, om det finnes alternativer og formulering av selve teksten i unntakene. Miljødirektoratet ber derfor alle som har relevant informasjon om å sende det inn. Det er laget et spørreskjema for hver søknad med spørsmål som Øko-instituttet ønsker svar på. Miljødirektoratet ønsker at det i spørreskjemaet også legges inn informasjon om hvorvidt unntakene berører norsk industri, og i tilfelle i hvilken grad. 

Kommentarer sendes til Øko-instituttet innen 19. desember 2018, men vi ber om at en kopi sendes til Miljødirektoratet. 

Les mer:

Søknadene med underliggende dokumenter

Tema