Forslag om unntak fra regulering av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (2011/65/EU (RoHS2))

EU vurderer søknader om åtte unntak fra regelverket som regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) (2011/65/EU - RoHS2). Miljødirektoratet oppfordrer alle aktuelle virksomheter og bransjer til å komme med innspill på unntakene som skal vurderes.

Om RoHS-direktivet

RoHS-direktivet er gjennomført i Norge i Produktforskriften (kap 2A i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter).

Det er anledning til å søke om unntak fra direktivet. Alle unntak er tidsbegrenset. Unntakene er gjengitt i produktforskriftens vedlegg 1 og 2 til kapittel 2 A.

Kommende endringer i 2011/65/EU (RoHS2) skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag er det viktig å gi innspill til EUs høring for å kunne ha påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er svært begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.

EU har mottatt åtte nye søknader om unntak. Det tyske Øko-instituttet jobber på oppdrag fra EU-kommisjonen med å vurdere søknadene.

Fem av søknadene gjelder nye unntak. Fire gjelder unntak for bruk av bly i utstyr som kommer inn under kategori, 8 (medisinsk utstyr), 9 (overvåkings- og kontrollinstrumenter) eller 11 (andre EE-produkter som ikke er inkludert i kategori 1-10) i Annex III og IV. Et unntak gjelder bruk av DEHP i utstyr som kommer inn under kategori 11 under Annex III.

Tre søknader om unntak gjelder fornyelse av eksisterende unntak; unntak 41 i Annex III, unntak 37 i Annex IV og unntak 41 i Annex IV (alle gjelder bruk av bly i utstyr til profesjonell bruk)

Er det behov for unntak?

Det er behov for informasjon som bedre belyser om det er behov for unntakene, om det finnes alternativer og formulering av unntakene. Miljødirektoratet ber derfor alle som sitter med relevant informasjon om å sende inn sine synspunkter.

Det er laget et spørreskjema for hver søknad med spørsmål som Øko-instituttet ønsker svar på. Miljødirektoratet ønsker at det i spørreskjemaet også legges inn informasjon om unntakene berører norsk industri, og i tilfelle i hvilken grad.

Kommentarer sendes direkte til Øko-instituttet innen 1. desember 2017, men vi ber om at en kopi sendes til Miljødirektoratet.

Her finner du søknadene med underliggende dokumenter

Spørsmål og innspill kan rettes til

Miljødirektoratet:
Sjefingeniør Pia Sørensen
seksjon for kjemikalieregulering
Telefon: 915 15 687

Miljødirektoratet:
Sjefingeniør Ann Kristin Larsen,
seksjon for kjemikalieregulering
Telefon: 402 03 912

Øko-instituttet

 

Tema