Forslag om unntak fra regulering av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (2011/65/EU (RoHS2)

EU vurderer søknader om tre unntak fra regelverket som regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) (RoHS2). Miljødirektoratet oppfordrer alle aktuelle virksomheter og bransjer til å komme med innspill på unntakene som skal vurderes.

Om RoHS-direktivet

RoHS-direktivet er gjennomført i Norge i Produktforskriften (kap 2A i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter).

Det er anledning til å søke om unntak fra direktivet. Alle unntak er tidsbegrenset. Unntakene er gjengitt i produktforskriftens vedlegg 1 og 2 til kapittel 2 A.

Kommende endringer i 2011/65/EU (RoHS2) skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag, er det viktig å gi innspill til EUs høring for å kunne ha påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er svært begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.

To av unntakene er nye og gjelder utstyr i kategori 8 og 9, herav et unntak for bly i loddemateriale i massespektrometre, og et unntak for bly i loddemateriale i gassdetektorer. Et unntak gjelder søknad om fornyelse av eksisterende unntak om bruk av kvikksølv i lysrør <30 watt og med levetid > 20000 timer.

Er det behov for unntak?

Det er behov for informasjon som bedre belyser om det er behov for unntakene, om det finnes alternativer og formulering av unntakene. Miljødirektoratet ber derfor alle som sitter med relevant informasjon om å sende inn sine synspunkter. Det er laget et spørreskjema for hver søknad med spørsmål som Øko-instituttet ønsker svar på. Miljødirektoratet ønsker at det i spørreskjemaet også legges inn informasjon om unntakene berører norsk industri, og i tilfelle i hvilken grad.

Kommentarer sendes direkte til Øko-instituttet innen 7. november 2017, men vi ber om at en kopi sendes til Miljødirektoratet.

Relaterte lenker

Tema