Endring av kvotehandelsdirektivet

Endring av kvotehandelsdirektivet (2002/87/EF) for å fremme kostnadseffektive utslippsreduksjoner og investeringer i lavutslippsløsninger. Forslaget gjelder rettsakten for fjerde periode (2021- 2030) i EUs kvotesystem, som skal erstatte tredje periode som varer frem til 2020.

Forslaget videreutvikler reglene for det eksisterende kvotesystemet som følger av kvotehandelsdirektivet (direktiv 2003/87/EF). Forslaget innebærer ingen store endringer i strukturen i systemet, og omfanget av systemet (kvotepliktige sektorer og gasser) forblir det samme.

Hovedhensikten med revideringen av kvotedirektivet er å ta inn de politiske rammene for klima- og energipolitikken som ble vedtatt i Det europeiske råd den 24. oktober 2014. Enkelte nøkkelelementer for fase 4 kan derfor allerede anses vedtatt gjennom føringer fra disse rådskonklusjonene. Det tilligger imidlertid Kommisjonen å foreslå konkret regelverk for kvotesystemets fjerde fase, som starter 1. januar 2021, innenfor de føringene som er gitt av Rådet.

Les mer i regjeringens EØS-notat