EUs avfallsliste

Kommisjonsbeslutning 2014/955/EU som endrer beslutning 2000/532/EC om avfallslista i henhold til direktiv 2008/98/EC.

Den europeiske avfallslista (EAL) endres samtidig som kriterier for farlig avfall endres. Lista får små endringer, men det kommer bl.a. noen nye spesifikke grenseverdier for noen persistente organiske forurensninger (POPs).

Forslaget kommer på høring i Norge.