EU ber om innspill til forslag om nye stoffer i RoHS-direktivet

EU vurderer å utvide forbudet mot farlige stoffer i EE-produkter. De ber nå om innspill fra berørte parter til bruksområder, mengder og alternativer for tre nye foreslåtte stoffer. Miljødirektoratet oppfordrer alle aktuelle virksomheter og bransjer til å komme med innspill.

Nye stoffer

RoHS-direktivet i EU regulerer i dag ti helse- og miljøfarlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Direktivet er gjennomført i Norge i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften, kap. 2A). EU vurderer å utvide direktivet med å regulere flere stoffer og har foreslått syv nye stoffer. I denne omgang ønsker de kommentarer og innspill til dokumenter som er laget for tre av stoffene; Tetrabrombisfenol-A, mellomkjedete klorparafiner (MCCP) og diantimontrioksid.

Kommentarer til disse forslagene kan sendes direkte til Øko-instituttet rohs.exemptions@oeko.de  innen 30. januar 2020, men vi ber om at en kopi sendes til Miljødirektoratet.

Kontakt

Tema