Workshop 12. November - hvordan kan informasjon om stoffer med uønskede helse- og miljøegenskaper i produkter gjøres tilgjengelig for avfallsaktørene

Workshopen for avfallsoperatører skal se på muligheter for hvordan informasjonen i EUs nye databasen over stoffer med svært uønskede helse- og miljøegenskaper (SVHC-stoffer)  i  faste produkter kan gjøres tilgjengelig og nyttig for avfallsbransjen. 

For mer informasjon om workshopen se: https://echa.europa.eu/-/scip-workshop-12-november-2019

Databasen heter SCIP-databasen (Substances og Concern In articles, as such or in complex objects) og det er leverandører som i dag har informasjonsplikt under Reach artikkel 33 som har plikt til å informere om SVHC-stoffer i produkter (articles). Fra før har både importører til og produsenter i EU/EØS en liknende informasjonsplikt jf Reach artikkel 7.2.

Se https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/kjemikalier/regelverk/reach/nyheter-om-reach/echas-nye-database-for-svhc-stoffer-i-faste-produkter/

Mer informasjon om SVHC stoffer finner du her https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/kjemikalier/regelverk/reach/reach-kandidatlista-svhc-lista/

Relaterte lenker

Tema