Veikart om evaluering av vaskemiddelforordningen

Som en del av gjennomgangen av det europeiske kjemikalieregelverket skal Vaskemiddelforordningen (EF) Nr 648/2004 evalueres for første gang siden den trådte i kraft i 2005. 

Evalueringen har som formål å redegjøre for om dagens regelverk er egnet og oppnår sin hensikt til lavest mulig kostnad for forbrukere, myndigheter og industrien og om innholdet fremdeles er relevant.

Det stilles hovedsakelig spørsmål ved regelverkets effektivitet, nytteverdi, om det er overlapp med andre regelverk og relevans. Det er også ønskelig med en analyse av markedet.

Tema

Relaterte lenker