Veikart for evaluering av avløpsdirektivet

EU-kommisjonen har publisert et veikart for evaluering av avløpsdirektivet, og inviterer publikum og berørte aktører til å gi innspill til kommisjonens forståelse av problemstillingen og innspill til mulige løsninger og annen relevant informasjon.

Avløpsdirektivet har som formål å beskytte miljøet fra skadelige effekter av utslipp av urenset avløpsvann fra husholdninger og industri gjennom å stille krav til oppsamling og rensing av kommunalt avløpsvann.

Gjennomføringen av direktivet er fortsatt krevende da det forutsetter planlegging og oppfølging fra myndighetene, store investeringer i infrastruktur for oppsamling og rensing og kunnskap og kompetanse.

I tillegg har det siden direktivet ble laget dukket opp nye utfordringer, blant annet økt belastning på miljøet, utarming av ressurser, effekter av klimaendringer, forandringer i sosioøkonomiske forutsetninger, vitenskapelig og teknologisk utvikling, økte samfunnsmessige krav til rent vann og økt betydning av turisme og ambisjoner om en felles europeisk sirkulær økonomi.

Les mer om veikartet på EU-kommisjonens høringssider.

Tema