Vedlegget til tømmerforordningen (995/2010) skal evalueres

Pr. dags dato knyttes forordningens vedlegg opp mot spesifikke tollkoder, noe som har vist seg å by på visse utfordringer i og med at ikke alle produkter bestående av tømmer eller treprodukter omfattes. Dette medfører blant annet en risiko for at ulovlig avvirket tømmer og treprodukter plasseres på EU/EØS-markedet.

En eventuell endring av vedlegget vil kunne medføre: at enten en eller flere produktkategorier (basert på tollkoder) inkluderes i vedlegget eller at alle produkter som inneholder tømmer eller treprodukter som utgangspunkt vil bli omfattet (eventuelt med en positivliste over eventuelle unntak). Det legges opp til en online offentlig høring frem til høsten 2018.

Tema