Tiltak for å redusere utslipp av mikroplast

EU-kommisjonen la i desember 2015 fram en pakke om sirkulær økonomi som består av en handlingsplan for sirkulær økonomi og forslag til endringer av ulike avfallsdirektiver.

Plast er ett av de fem prioriterte områdene i handlingsplanen. EU-kommisjonen skal utarbeide en strategi om plast i  løpet av 2017, herunder tiltak mot marin forsøpling og mikroplastforurensing.

Som del av arbeidet med strategien har EU-kommisjonen nå lagt ut en offentlig høring om reduksjon av mikroplastutslipp til marint miljø, og inviterer alle interesserte til å komme med sine vurderinger av hvilke tiltak og virkemidler som må på plass. Frist for å svare på høringen er 16. oktober 2017.

Relaterte lenker

Tema