RoHS-direktivet (2011/65/EU – RoHS 2) under evaluering

Kommisjonen foreslår at direktivet endres slik at det er muligheter for å bruke reservedeler også for kategori 11 (Elektriske og elektroniske produkter som var utenfor virkeområdet til RoHS 1 og som omfattes av krav i RoHS 2 fra 22. juli 2019).

Videre foreslås det at pipeorgler som inneholder bly unntas fra kravene, samt endring av kommisjonens frist for behandling av søknader om fornying av eksisterende unntak.

Høringsfristen er 23. mars 2017.

Tema