Høring om tømmerforordningen

Europakommisjonen har lagt ut høring om mulig endring i tømmerforordningens virkeområde ("product scope") dvs. hvilke produkter som skal omfattes av forordningen.

Tømmerforordningen gjennomfører, sammen med EUs "Action Plan on Forest Law Enforcement, Governance and Trade" (FLEGT) EUs politikk mot ulovlig hogst og handel med tømmer og tømmerprodukter med ulovlig opprinnelse.

Ulovlig avvirkning har store økonomiske, miljømessige og sosiale konsekvenser, både nasjonalt og internasjonalt. Ulovlig avvirkning kan føre til at myndighetene i opprinnelseslandene mister store inntekter, gir grobunn for korrupsjon og fører til ubalanse i markedet for tømmerprodukter ved at produkter som stammer fra ulovlig avvirkning blir rimeligere enn produkter fra lovlig avvirkning. Dermed undergraves lønnsomheten for virksomheter som driver på lovlig vis.

Innspill på om virkeområdet bør endres, og hvis ja, hva som bør inngå i en utvidelse av virkeområdet. Vedlagt lenken til høringen (se nedenfor) er det er spørreskjema som skal besvares. Nevnte skjema gir blant annet mulighet til å identifisere produkter som anses mest relevant for inkludering i og/eller ekskludering fra gjeldende virkeområde.

Den åpne høringen er åpen til og med 24. april 2018. Virksomheter og forhandlere under forordningen, samt enhver annen virksomhet som potensielt vil bli berørt av en eventuell endring av forordningens virkeområde oppfordres til å delta i høringen. Tilsvarende gjelder videre for enhver annen industri og/eller handelsorganisasjon som vil kunne bli berørt samt ideelle organisasjoner og privatpersoner.

Tema