Høring om evaluering av EUs forordning om ozonreduserende stoffer

EUs forordning om ozonreduserende stoffer (forordning (EF) nr. 1005/2009, med underforordninger) skal beskytte ozonlaget slik at mennesker, planter og dyr ikke skades av farlig solstråling. Forordningen er implementert i norsk lov gjennom produktforskriftens kapittel 6. EU-kommisjonen gjennomfører nå en evaluering/høring av forordningene.  

Alle enkeltpersoner og organisasjoner kan delta i høringen. Man deltar i høringen ved å fylle ut et online-spørreskjema:

Evalueringen vil danne grunnlag for en eventuell revisjon av regelverket. 

Høringsperioden er 1. juni – 24. august 2018.

Tema