Høring om evaluering av EUs direktiver om luftkvalitet

EUs luftkvalitetsdirektiver skal beskytte menneskers helse og miljøet som helhet ved å redusere utslippene av luftforurensning. Bestemmelsene i EUs luftkvalitetsdirektiver (2008/50/EF og 2004/107/EF) er implementert i norsk lov gjennom forurensningsforskriften kapittel 7 om lokal luftkvalitet. EU-kommisjonen gjennomfører nå en evaluering/høring om direktivene.

Europakommisjonen ønsker med høringen å få interesserte parters syn på:

-  Deres kjennskap til utfordringene med luftkvaliteten generelt og deres kunnskap om direktivene om luftkvalitet spesielt.

-  Hvorvidt og hvordan EUs luftkvalitetsdirektiver har bidratt til forbedring av luftkvaliteten i Europa.

-  Hvorvidt bestemmelsene i direktivene om luftkvalitet fortsatt er relevante, effektive og virkningsfulle og i overensstemmelse med annen EU-politikk og nasjonal politikk, og hva som er direktivenes "EU-merverdi". Med sistnevnte menes om direktivene fører til bedre resultater enn de individuelle lands nasjonale regelverk ville gjort alene.

Alle enkeltpersoner og organisasjoner kan delta i høringen. Man deltar i høringen ved å fylle ut et online-spørreskjema:

Evalueringen vil danne grunnlag for en eventuell revisjon av regelverket. 

Høringsperioden er 8. mai – 31. juli 2018.

Tema