Høring om evaluering av EUs avløpsdirektiv

Avløpsdirektivet har til formål å sikre at det skjer en oppsamling og rensing av avløpsvann fra større tettbebyggelser til vern for miljøet.  Direktivet er tatt inn i norsk regelverk i forurensningsforskriften kapittel 14.

EU-kommisjonen ønsker med den offentlige høringen som nå er lagt ut, å få interesserte parters syn på om direktivet har påvirket oppsamlingen og behandlingen av avløpsvann fra større tettbebyggelser og forbedret tilstanden i vannområder og miljøet i alminnelighet.

Høringen vil være åpen fram til 19. oktober 2018, og danne grunnlag for en eventuell revisjon av direktivet. Kommisjonen oppfordrer alle interessenter til å delta på høringen, både privatpersoner, bedrifter, organisasjoner, myndigheter og alle andre som kan bidra med innspill.

Skjemaet som skal fylles ut er todelt. Den ene delen er rettet mot den brede offentligheten, mens den andre delen er mer detaljert og har tekniske spørsmål beregnet på eksperter og myndigheter som har ansvar for å gjennomføre reguleringen.

Du kan når som helst ta en pause og fortsette besvarelsen senere. Når svarene er innsendt, kan du laste ned en kopi av svarene dine. Alle svarene som mottas vil bli offentliggjort på internett.

Høringsperioden er 13. juli – 19. oktober 2018.

Tema