Høring om evaluering av EUs 7. miljøhandlingsprogram: "Et godt liv i en ressursbegrenset verden"

EUs 7. miljøhandlingsprogram legger føringer for  EUs miljøpolitikk med konkrete mål som skal nås innen 2020, samt en langsiktig visjon fram mot 2050. Programmet gir samtidig en oversikt over EUs eksisterende miljø- og klimapolitikk. Hovedtyngden i programmet er lagt på gjennomføring av eksisterende lovgivning og at EUs miljøpolitikk skal bidra til å løfte EU ut av den økonomiske krisen.

EU-kommisjonen presenterer nå en evaluering av miljøhandlingsprogrammet for å se hva som har vært bra og hva som kunne vært bedre. Evalueringen fokuserer på struktur og hvilken strategisk funksjon miljøhandlingsprogrammet har hatt for å bidra til bedre miljø i praksis.

Høringsperiode er 3. mai 2018 til 26. juli 2018.

Tema