EU–kommisjonens veikart om arbeidet med en plaststrategi

I desember 2015 la EU-kommisjonen fram sin pakke om sirkulær økonomi, som blant annet består av en handlingsplan med 54 tiltak som Kommisjonen skal arbeide med framover. De har nå lagt fram veikart for arbeidet med en plaststrategi.

Handlingsplanen dekker produktdesign og produksjonsprosesser, forbruk, avfallsbehandling, marked for sekundære råvarer, utvalgte prioriterte områder (plast, matavfall, kritiske råvarer, bygg og anlegg, og biomasse og biobaserte produkter), i tillegg til innovasjon, forskning og investeringer.

Som del av oppfølgingen av handlingsplanen, skal Kommisjonen utarbeide en strategi om plast i den sirkulære økonomien. Strategien vil berøre en rekke ulike politikkområder, og skal blant annet dekke forhold som ombruk, egnethet for materialgjenvinning, bionedbrytbarhet, innhold av prioriterte miljøgifter og marin forsøpling. Strategien vil være en oppfølging av EUs grønnbok om plastavfall fra 2013.

Kommisjonen har nå lagt fram et veikart som gir mer informasjon om arbeidet med plaststrategien. Strategien skal legges fram i løpet av 2017.

EU-kommisjonen: Veikart for plaststrategi

Det er mulig å sende kommentarer/høringsinnspill til veikartet

Tema

Relaterte lenker