EU-kommisjonen varsler gjennomgang av EUs kjemikalieregelverk

EU-kommisjonen har publisert et veikart som varsler om en gjennomgang av alle EU sine kjemikalieregelverk for å vurdere om de er egnet til å regulere hormonforstyrrende stoffer.

Veikartets mål er å informere den generelle befolkningen og berørte parter i EU om Kommisjonens arbeid med å regulere hormonforstyrrende stoffer. Den generelle befolkningen og berørte parter oppfordres til å gi innspill. Det inviteres spesielt til å gi synspunkter på Kommisjonens gjennomgang av om EU sine kjemikalieregelverk er tilstrekkelig egnet til å regulere hormonforstyrrende stoffer. Gjennomgangen skal bidra til at EU sine kjemikalieregelverk beskytter mennesker og miljøet ved å minimere eksponering for disse stoffene. Spesielt skal det vurderes om de ulike regelverkene beskytter følsomme grupper som fostre og barn/ungdom.  

Kommisjonen planlegger å ha en offentlig høring av denne gjennomgangen i slutten av 2019. 

Det er mulig å sende innspill til veikartet innen 10. juli 2019.

Tema