EU-høring om grensesnittet mellom regelverket for kjemikalier, produkt og avfall

EU-kommisjonen har lagt ut meldingen om grensesnittet mellom regelverket for kjemikalier, produkt og avfall på høring. Høringsfristen er 29. oktober 2018.

I desember 2015 la EU-kommisjonen fram en pakke om sirkulær økonomi som består av en handlingsplan for sirkulær økonomi og forslag til endringer av ulike avfallsdirektiver. Som del av oppfølgingen skulle EU-kommisjonen se på juridiske, tekniske og praktiske problemer i grensesnittet mellom regelverk for kjemikalier, produkter og avfall som kan hindre bruk av avfallsbaserte råvarer i nye produkter.

Kommisjonens veikart "Analysis of the interface between chemicals, products and waste legislation and identification of policy options" fra jan 2017 identifiserer mulige tiltak og virkemidler som skal i) bedre informasjon om de farligste miljøgiftene i produkter og avfall, og ii) sikre at de farligste stoffene holdes ute av kretsløpet. I januar i år la EU-kommisjonen fram en melding (COM(2018) 32) og et arbeidsdokument (SWD(2018) 20 final) som følger opp veikartet fra 2017.

Kommisjonen vurderer at det er fire hovedutfordringer som det er mest kritisk å ta tak i; utilstrekkelig informasjon om de farligste stoffene (substances of concern) i produkter og avfall; innhold av "substances of concern" i gjenvunnet material/sekundære råvarer; regler om avfallsfasens opphør (end-of-waste) er ikke fullt harmonisert og ulikheten mellom reglene for klassifisering av farlig avfall og klassifisering farlige kjemikalier. Se bakgrunnsdokumentene som ytterligere informasjon.

Tema