EU-høring om etablering av innovasjonsfond for EUs kvotehandelssystem

EUs kvotehandelssystem (EU ETS) planlegger for perioden etter 2020 et Innovasjonsfond for å bidra til kommersialisering av teknologier for å redusere klimagassutslipp.

400 millioner klimakvoter fra EU ETS reserveres for dette formålet fra og med 2021. Fondet skal støtte innovasjon av lavutslippsteknologier, - prosesser og produkter i de industrisektorene som er inkludert i Annex I i EU-kommisjonens klimakvotedirektiv (Directive 2003/87/EC).

I denne forbindelsen gjennomføres en offentlig høring om etableringen av dette Innovasjonsfondet med høringsfrist 10. april 2018.

Tema