EU-høringer

Her finner du informasjon om veikart («roadmap») og høringer  fra Europakommisjonen. Veikartene publiseres for å informere om nye initiativ, og beskriver hva formålet med initiativet er og hvorfor det er nødvendig med tiltak på EU-nivå. Veikartene inneholder også informasjon om planlagte høringer om initiativet. 

Ønsker du å abonnere på varsel når det kommer nye saker? Gå til Varsling, skriv inn e-postadresse og kryss av for EU-EØS.

EU–kommisjonens veikart om arbeidet med en plaststrategi

I desember 2015 la EU-kommisjonen fram sin pakke om sirkulær økonomi, som blant annet består av en handlingsplan med 54 tiltak som Kommisjonen skal arbeide med framover. De har ... 06.02.17

Veikart om evaluering av vaskemiddelforordningen

Som en del av gjennomgangen av det europeiske kjemikalieregelverket skal Vaskemiddelforordningen (EF) Nr 648/2004 evalueres for første gang siden den trådte i kraft i 2005.  19.12.16

Evaluering av kjemikalieregelverket REACH

EU-kommisjonen har publisert et veikart som varsler og beskriver evaluering av kjemikalieregelverket REACH. 23.06.16

Høring om effekt og egnethet av EUs kjemikalieregelverk (unntatt REACH)

EU-kommisjonen lanserte 4. mars 2016 en høring om EUs kjemikalieregelverk (unntatt REACH). 05.04.16

Høringer knyttet til unionens klima- og energipolitikk

EU-kommisjonen har lagt ut tre saker for konsultasjon innen følgende tema knyttet til unionens klima- og energipolitikk; bioenergi, forskning og innovasjon samt virkemidler inne... 15.03.16

Høring om EUs kjemikalielovgivning (unntatt REACH)

EU-kommisjonen har lagt ut en offentlig høring om EUs kjemikalielovgivning. REACH-regelverket er unntatt fra denne høringen, men vil komme som en egen høring senere i år. 14.03.16

Veikart om avfall til energi

EU-kommisjonen har utarbeidet et veikart for en planlagt meldingen om avfallsforbrenning. Denne meldingen vil være rettet mot å oppnå en bedre utnyttelse av energi og materialer... 14.03.16

Nytt om registrering av nanomaterialer under REACH

EU-Kommisjonen skal foreslå endringer i vedleggene til REACH. Dette for å klargjøre hvilken informasjon som skal kreves ved registrering av nanomaterialer under REACH.... 22.02.16

Veikart om endring av virkeområdet for RoHS-direktivet

Kommisjonen planlegger å endre virkeområdet for RoHS-direktivet og har i den forbindelse publisert et veikart for endringer.  03.02.16

Offentlig høring – auksjoneringsforordningen i EUs kvotehandelssystem

Ved innføring av en markedsstabiliseringsmekanisme (EU-beslutning 1814/2015) i EU kvotehandelssystem (EU ETS) fra 2019, er det forventet endringer i årlige auksjoneringsvolumer ... 08.01.16

Støydirektivet (2002/49/EC) under evaluering

Støydirektivet (2002/49/EC) ble vedtatt 25. juni 2002 og er nå under evaluering i regi av European Commission's Regulatory Fitness and Performance programme (REFIT). 07.01.16

Handlingsplan for sirkulær økonomi

EU-kommisjonen har lagt fram en handlingsplan for sirkulær økonomi. Handlingsplanen omfatter tiltak som dekker mange sektorer, fra design av produkter, via avfallsbehandling til... 03.12.15

Overvåkning av og rapportering på miljøregelverk

Overvåking og rapportering er avgjørende for å sjekke at regelverk er implementert og gjennomført i tråd med regelverkets hensikt. 30.11.15

Ratifisering og gjennomføring av Minamatakonvensjonen om kvikksølv

Minamatakonvensjonen, som ble undertegnet i Japan i oktober 2013, er en global avtale for å regulere og redusere kvikksølvutslipp. Avtalen regulerer kvikksølv fra alle kilder,... 06.10.15

Gjennomgang av EU-anbefaling om miljøvurderinger ved utvinning og produksjon av skifergass

EU-kommisjonen vil vurdere om det er behov for nye virkemidler for effektiv og forutsigbar myndighetshåndtering av miljørisiko og andre aspekt av betydning for helse og sikkerhe... 06.10.15

Veikart om gjenbruk av avløpsvann

Kommisjonen har publisert «Maximisation of water reuse in the EU (a new EU instrument). Initiativets hensikt er å se på virkemidler for å utnytte avløpsvann bedre, både når det... 06.10.15