Sumava nasjonalpark i Tsjekkia

Tsjekkia

Samarbeidet mellom norske og tsjekkiske miljømyndigheter under EØS-midlene i 2009-2014 bidro til bedre vern av naturmangfoldet, bedret miljøovervåking og miljøplanlegging og utvikling av tilpasninger til klimaendringene.

Miljødirektoratet bidro både på programnivå og på prosjektnivå under EØS-midlene i perioden 2009 til 2014.
Våre hovedsamarbeidspartnere knyttet til naturmang-foldsprogrammet i Tsjekkia var Ministry of Finance (programoperatør) og Ministry of Environment (partner i et predefinert prosjekt om våtmarker).
I tillegg til programsamarbeidet deltok Miljødirektoratet i et prosjektsamarbeid med det tsjekkiske Miljøvern-departementet om bruk og vern av våtmarker.

Hovedmålene i samarbeidsprogrammet var å stanse tapet av naturmangfoldet, å forbedre etterlevelsen av miljølovgivningen og å redusere sårbarheten i forhold til klimaendringene. Miljøforvaltningen og forskningsmiljøene i Tsjekkia har gjennom samarbeidet med norske fagmiljøer fått styrket kunnskap og kapasitet innen hovedsatsingsområdene i programmet. Prosjektene har også lagt et godt grunnlag for et utvidet bilateralt samarbeid mellom Norge og Tsjekkia.

Noen sentrale resultater oppnådd i perioden:

I alt 35 prosjekter basert på åpne utlysninger ble gjennomført i programperioden, 15 av disse med norsk samarbeidspartner. I tillegg omfattet programmet et predefinert prosjekt om bevaring og bærekraftig bruk av våtmarker i Tsjekkia der Miljødirektoratet var prosjektpartner, og et Small Grants Scheme med i alt 47 prosjekter som har vært konsentrert om bevaring av trua plante- og dyrearter i Tsjekkia. Prosjektoperatør for disse SGS-prosjektene har vært Tsjekkias Ministry of Environment.

Naturmangfold og økosystemtjenester (Biodiversity and Ecosystem Services)

Denne delen av programmet bidro bl.a til å bedre forvaltningen av nasjonalparker i Tsjekkia, til å bedre vernet av truede biotoper, utdanningsprosjekter, samt arbeid med økosystemtjenester spesielt knyttet til vannressurser og landskapsplanlegging.

Miljøovervåking og miljøplanlegging (Environmental Monitoring and Planning)


Her utarbeidet Tsjekkia bl.a overvåkingsplaner for utvalgte arter i Natura 2000-områder og planer for å redusere fragmentering av habitater.

Klimatilpasninger (Adaptation to Climate Change)

Her gjennomførte Tsjekkia både lokal, regional og nasjonal planlegging av klimatiltak. Videre ble ulike utdanningsaktiviteter innen klimaendringseffekter og tilpasnings-muligheter gjennomført.

Small Grants Scheme

Gjennom 47 delprosjekter ble det satt fokus på utvalgte plante- og dyrearter, herunder arter som Tsjekkia har et særlig europeisk ansvar for å ta vare på. Prosjektene gjennomførte allerede utarbeidede arts-handlingsplaner (30 prosjekter), eller utarbeidet nye handlingsplaner. Arbeidet inkluderte totalt 34 ulike truede arter.

Predefinert prosjekt

Prosjektet konsentrerte seg om bevaring, forskning og bærekraftig bruk av våtmarker i Tsjekkia. En viktig målsetting i prosjektet var å sette Tsjekkia bedre i stand til å oppfylle sine internasjonale forpliktelser under Ramsar-konvensjonen om våtmarker, den europeiske vannfuglavtalen (AEWA) og Bonn-konvensjonen om trekkende arter. Prosjektet var også direkte relevant for Tsjekkias 'State Programme of Nature and Landscape Conservation'.

Ny programperiode fra 2017 til 2024

Samarbeidet med Tsjekkia vil fortsette i den nye perioden av EØS-midlene gjennom programmet 'Miljø, energi og klima'. Det er utviklet en programavtale mellom Tsjekkia og Norge, der State Environmental Fund of the Czech Republic med Miljødirektoratet som partner skal gjennomføre et program innenfor områdene forbedret miljøtilstand i økosystemer, reduksjon av negative miljøpåvirkninger fra forurensning og andre menneskelige aktiviteter, og reduksjon av utslipp som påvirker klima.

Det nye samarbeidsprogrammet ble godkjent i februar 2019, og vil gi norske fagmiljøer, næringsliv, miljøorganisasjoner og andre mulighet til å delta som partner i prosjekter og bilaterale aktiviteter sammen med tsjekkiske partnere.

Prosjektutlysninger vil bli omtalt på EØS-midlenes hjemmeside og på Miljødirektoratets hjemmeside.

Relaterte lenker