Romania

Norske og rumenske miljømyndigheter samarbeider om to programmer under EØS-midlene 20092014. Det ene skal bidra til å redusere utslippene av helse- og miljøfarlige stoffer i Romania, mens det andre skal bidra til både å stanse tapet av naturmangfold og å identifisere viktige økosystemtjenester.

Miljødirektoratet bidrar både på programnivå og prosjektnivå i samarbeidet med Romania. Gjennom åpne utlysninger av prosjektmidler under begge programmene, er flere norske aktører engasjert i samarbeidsprosjekter med rumenske partnere. I tillegg er det avsatt egne midler til bilateralt samarbeid under programmene.

Miljødirektoratets hovedsamarbeidspartner er Romanias Ministry of Environment, Waters and Forests.

Naturmangfoldsprogrammet

Romania er blant landene i Europa med størst naturmangfold og mest intakte økologiske systemer. Hoveddelen av Europas største våtmarksområde, Donau-deltaet, ligger i Romania. I 2008 ble det beregnet at den økonomiske verdien av det årlige tapet av økosystemer i landet beløper seg til 50 milliarder euro.

Målene er å

  • styrke rumenske myndigheters arbeid med å ivareta det biologiske mangfoldet
  • forbedre kunnskaps- og vurderingsgrunnlaget for økosystemene og de tjenestene de tilfører samfunnet
  • utvikle en nasjonal database med oversikt over landets økosystemer
  • utvikle en metode for identifikasjon av økologiske korridorer
  • lære opp rumenske myndigheter i å evaluere verdien av økosystemtjenester og økologiske korridorer
  • bidra til storskala restaurering av fire utvalgte økosystemer

Et eget prosjekt skal identifisere og måle den nåværende betalingen av ulike økosystemtjenester i landet.

Miljøgiftsprogrammet

Målene er å

  • forhindre skadelige miljø- og helsevirkninger forårsaket av kjemikalier og farlig avfall
  • styrke offentlige myndigheters evne til å iverksette og etterleve EU-regelverk på kjemikalie- og avfallsområdet
  • forbedre overvåkingen av helse- og miljøfarlige stoffer i miljøet

Det gjennomføres et samarbeidsprosjekt mellom Miljødirektoratet og National Administration "Romanian Waters" med mål å styrke grunnlaget for overvåking av miljøgifter i ferskvann.

Relaterte lenker