Industribesøk: En delegasjon fra Miljødirektoratet og polske myndigheter besøker en industribedrift som del av samarbeidet mellom Miljødirektoratet og GIOŚ (EØS-midlene 2004-2009). Foto: Miljødirektoratet.

Polen

Samarbeidet mellom norske og polske miljømyndigheter under EØS-midlene har bidratt til bedre etterlevelse av miljølovgivningen i Polen. En viktig del av innsatsen har vært å styrke ansvarlige myndigheters arbeid med miljøovervåking og tilsyn med industrien.

Samarbeidspartnerne våre i Polen er Ministry of the Environment, National Fund for Environmental Protection and Water Management og Chief Inspectorate for Environmental Protection (GIOŚ).

Miljødirektoratet bidro som partner både på programnivå og på prosjektnivå under EØS-midlene 2009-14.

Hva har programmet oppnådd?

Polske miljømyndigheter har gjennom samarbeidsprogrammet 'Bedre miljøovervåkning og –tilsyn' oppnådd:

  • styrket kapasitet til helhetlig planlegging og gjennomføring av kontroller
  • økt kunnskap om miljøstatus, påvirkninger og trender
  • økt utveksling av miljøinformasjon (miljøpåvirkning, status og trender) mellom Polen og andre EU-land
  • økt bevissthet om og opplæring i miljøovervåking, helhetlig planlegging og kontroll

Under programmet er det gjennomført et samarbeidsprosjekt mellom Miljødirektoratet og det polske miljøtilsynet GIOŚ for å forbedre effektiviteten av polsk miljøtilsyn basert på norske erfaringer, se egen oppsummering av resultatene fra prosjektet. Samarbeidet er en videreføring av et prosjekt i forrige finansieringsperiode.

To andre prosjekter med Norsk institutt for luftforskning, NILU som norsk partner, har lagt grunnlaget for tiltak som kan forbedre luftkvaliteten i polske byer og tettsteder. Dårlig luftkvalitet som skyldes boligoppvarming, trafikk og industriutslipp er en betydelig utfordring i Polen. Gjennom prosjektene er det blant annet utviklet et nettsted og mobil app for luftkvalitet, 'Air Quality in Poland'.  Mer informasjon om prosjektene og de oppnådde resultatene kan finnes her: eeagrants.org/project-portal og eeagrants.org/project-portal

I alt ni prosjekter er gjennomført under programmet, seks norske institusjoner har vært samarbeidspartnere i disse. I tillegg har det vært gjennomført mange bilaterale aktiviteter, både innen de ulike prosjektene og på programnivå. Kapasitetsbygging av offentlig forvaltning og bevisstgjøring av befolkningen på utfordringene som forurensning og dårlig miljøkvalitet representerer, har stått sentralt. Som eksempel kan nevnes at gjennom prosjektene er det gjennomført 86 opplæringsaktiviteter for nærmere 2 300 deltakere.

Ny programperiode operativ fra 2017-24

Samarbeidet med Polen vil fortsette i den nye perioden av EØS-midlene gjennom programmet 'Miljø, energi og klima'. Det polske miljødepartementet og Miljødirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE og den islandske energimyndigheten, OS som partnere utvikler nå programmets prioriteringer og innhold. Reduksjon av utslipp som fører til dårlig luftkvalitet og klimaendringer, vil omfattes av programmet. Her vil resultatene som ble oppnådd i forrige finansieringsperiode inngå som et viktig grunnlag.

Det nye samarbeidsprogrammet som ventes godkjent i løpet av 2018, vil gi norske fagmiljøer, næringsliv, miljøorganisasjoner og andre mulighet til å delta som partner i prosjekter og bilaterale aktiviteter sammen med polske partnere.

Prosjektutlysninger vil bli omtalt på EØS-midlenes hjemmeside og på Miljødirektoratets hjemmeside.

Relaterte lenker