Litauen

Miljødirektoratet og miljømyndighetene i Litauen samarbeider om forvaltning av hav- og ferskvannsressurser, bevaring av naturmangfold og styrking av Litauens nasjonale klimagassregnskap. Samarbeidet er etablert innenfor rammene av EØS-midlene 20092014.

I det norsk-litauiske samarbeidet bidrar Miljødirektoratet både på program- og prosjektnivå.

De tre samarbeidsprogrammene skal bidra til

1) oppdatering av miljøstatus i Litauens hav- og ferskvannsressurser

2) å stanse tapet av naturmangfold i Litauen

3) oppbygging av kunnskap og overføring av norske erfaringer for å forbedre Litauens nasjonale regnskap for utslipp av klimagasser

Under program 2 og 3 er det utlyst prosjektmidler der norske virksomheter kan søke om midler sammen med litauiske partnere. I tillegg er det avsatt egne midler til bilateralt samarbeid under alle programmene.

I program 1 og 2 er Miljødirektoratets samarbeidspartner Litauen Ministry of Environment. I program 3 er Ministry of the Interior vår litauiske samarbeidspartner sammen med Kommunesektorens organisasjon (KS) og Politidirektoratet (POD) i Norge.

Hav- og vannprogrammet

Hovedmålene i dette programmet er å oppnå god miljøstatus i ferskvann og hav i Litauen, og å forbedre etterlevelsen av landets miljølovgivning.

Målene er å

 • identifisere utslipp til vann av farlig stoffer
 • utvikle et overvåkingsprogram for ferskvann
 • vurdere effekten langtransportert luftforurensning og jordbruksaktiviteter har på vannmiljøet
 • utvikle et system for analyse og behandling av ballastvann
 • utvikle en metode for å vurdere skadevirkninger av vannkraftverk

Naturmangfoldprogrammet

Hovedmålene i dette programmet er å stanse tapet av naturmangfoldet og å redusere sårbarheten i forhold til klimaendringene.

Målene er å

 • forbedre kunnskapen om arter og økosystemer
 • bygge kapasitet for å oppnå god status for åpne habitater
 • restaurere våtmarkshabitater
 • identifisere mulige konflikter mellom utvikling av vindenergi og bevaring av naturmangfoldet, samt å utvikle retningslinjer for konflikthåndtering
 • styrke nettverket av økologiske korridorer
 • identifisere klimaendringenes påvirkning på naturmangfoldet, samt å utvikle et opplæringssystem innen miljøvern

Den viktigste miljøkomponenten under samarbeidsprogram 3 er et prosjekt mellom Miljødirektoratet og Litauens Ministry of Environment. Prosjektet skal forbedre Litauens nasjonale regnskap for utslipp av klimagasser. Sentralt står oppbygging av kunnskap og erfaringsutveksling mellom norske og litauiske institusjoner for å nå nasjonale og regionale klimamål.

Relaterte lenker