Besøk i Oslo i juni 2012 av en bulgarsk delegasjon under utvikling av programsamarbeidet med Bulgaria. Foto: Miljødirektoratet

Bulgaria: Resultater fra samarbeidet under EØS-midlene

Miljømyndighetene i Bulgaria og Norge har samarbeidet om to programmer under EØS-midlene 2009-2014. Det ene programmet har bidratt til å styrke forvaltningen av bulgarske hav- og ferskvannsområder, mens det andre har bidratt til å stanse tapet av naturmangfold.

Miljøforvaltningen og forskningsmiljøene i Bulgaria har gjennom samarbeid med norske fagmiljøer fått styrket kunnskap og kapasitet innen de to hovedsatsingsområdene. I tillegg til at gode miljøresultater er oppnådd, er det lagt et godt grunnlag for et utvidet bilateralt samarbeid mellom Norge og Bulgaria.

Hav- og vannprogrammet (Integrated Marine and Inland Water Management)

Programmet har bidratt til å oppfylle Bulgarias forpliktelser til å sikre god miljøstatus i europeiske hav- og ferskvannsområder, i henhold til EUs målsettinger på området.

Under programmet har det vært gjennomført i alt 12 prosjekter som har vært med på å:

 • styrke helhetlig forvaltning av Bulgarias hav- og ferskvannsressurser
 • styrke forvaltningens overvåking av miljøtilstanden i havområdene
 • forbedre evnen til å vurdere og forutse utviklingstrekk i miljøstatus for hav og ferskvann

Miljøforbedringer i Svartehavet har vært høyt prioritert. Flere prosjekter har hatt fokus på å redusere tilførsler av miljøgifter, avfall og plastforurensning til havområdene, samtidig som kapasiteten til å analysere forurensninger og andre negative miljøvirkninger i hav og ferskvann er forbedret.

Naturmangfoldprogrammet (Biodiversity and Ecosystem Services)

Bulgaria er blant landene i Europa med størst naturmangfold. I alt 26 prosjekter har bidratt til å stanse tapet av naturmangfold og identifisere viktige økosystemtjenester. Prosjektene har fokusert på:

 • utdanne personell til desentralisert overvåking av naturmangfoldet
 • utvikle det nasjonale informasjonssystemet for naturmangfold (Bulgarian Biodiversity Information System)
 • utvikle et informasjonssystem for uønskede fremmede arter (National Biodiversity Monitoring System)
 • utvikle metodikk for å vurdere den økonomiske verdien av økosystemtjenester
 • kartlegge og vurdere økosystemtjenester i områder utenfor Natura 2000-områdene
 • vurdere utvalgte økosystemtjenester og deres koblinger til klimaendringene

I begge programmene har kapasitetsbygging for nasjonal gjennomføring av ny miljølovgivning stått sentralt.

Nytt samarbeidsprogram for perioden 2014-21

Samarbeidet med Bulgaria på program- og prosjektnivå vil fortsette i den nye perioden av EØS-midlene. Bulgarsk Ministry of Environment and Water har i samarbeid med blant andre Miljødirektoratet kommet fram til delområder som vil bli prioritert i det nye miljø- og klimaprogrammet. Statssekretær Atle Hamar, Klima- og miljødepartementet undertegnet på vegne av Norge programavtalen med Bulgaria 10. april i Sofia.  

Bulgarske miljøutfordringer og behov for miljøforbedringer har vært styrende for prioriteringene i det nye programmet. Resultatene som ble oppnådd i forrige finansieringsperiode, har utgjort et viktig grunnlag for programmet.

Målsettingene i programmet er:

 • Etablere verdsettingssystemer for alle bulgarske økosystemer
 • Fortsette arbeidet med å utvikle systemer for vurdering, overvåkning og forvaltning av marine områder og ressurser
 • Forbedre lokale myndigheters ressursforvaltning, spesielt knyttet til avfallshåndtering basert på prinsippene for sirkulær økonomi
 • Styrke lokale myndigheters evne til å redusere klimagassutslipp og gjennomføre tiltak for tilpasning til klimaendringer

Det nye samarbeidsprogrammet vil gi norske fagmiljøer, næringsliv, miljøorganisasjoner og andre mulighet til å delta som partner i prosjekter og bilaterale aktiviteter sammen med bulgarske partnere.

Prosjektutlysninger vil bli omtalt på EØS-midlenes hjemmeside og på Miljødirektoratets hjemmeside.

Relaterte lenker