EØS-midlene-resultater fra samarbeidet med Estland

Under EØS-midlene 2009-2014 har Miljødirektoratet samarbeidet med Estland om en bedre forvaltning av hav- og vannressursene som vil føre til miljøforbedringer i Østersjøen. Av i alt 13 ulike prosjekter under vårt samarbeidsprogram har 10 av dem vært gjennomført med en norsk partner.

Totalt har det fra potten med EØS-midler blitt brukt 6,9 millioner euro til programmet og de tilhørende prosjektene. 25-30 % av den estiske andelen av EØS-midlene har gått til miljørelaterte prosjekter.

Hva har programmet oppnådd?

Miljødirektoratet har siden 2012 vært involvert som rådgiver for programmet og for valg og kvalitetssikring av prosjektene. En viktig del av arbeidet har vært å legge til rette for at norske virksomheter kan gå inn som samarbeidspartnere i prosjektene.

EUs havdirektiv er gjeldende for Estland. Landet har nå fått styrket kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget som vil føre til en bedre integrert forvaltning av hav- og kystmiljøene og økosystembasert forvaltning av det marine miljøet. Dette vil bidra til å bedre miljøtilstanden i Østersjøen, som i lang tid har vært sterkt forurenset.

En strategi for tilpasning til klimaendringer i Estland har blitt utarbeidet, og flere av de gjennomførte prosjektene har bidratt til denne.

Samarbeidspartnere

De norske samarbeidspartnerne i de i alt 13 prosjektene har vært GRID-Arendal, Norges geologiske undersøkelse (NGU), Kartverket, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Norsk institutt for luftforskning (NILU), Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Fritjof Nansens institutt (FNI) og Havforskningsinstituttet (HI).

De fleste prosjektene har dreid seg om å bistå myndighetene i Estland med å legge grunnlaget for en bedre forvaltning av havområder, elver og innsjøer gjennom å redusere forurensning og legge en økosystembasert forvaltning til grunn. Her har Norge høy kompetanse både på myndighetsnivå og i mange kunnskaps- og forskningsmiljøer.

Ny programperiode operativ fra 2017 til 2024

Vårt samarbeid har lagt grunnlaget for tette og gode samarbeidsrelasjoner mellom Estland og Norge.

Regjeringen undertegnet våren 2017 en avtale om en ny programperiode med EØS-midler i Estland. Sammen med Miljødepartementet i Estland er Miljødirektoratet nå i gang med å utvikle et nytt samarbeidsprogram som dekker klimautslipp og klimatilpasning, marint miljø og ressurseffektivitet. Programmet vil gi norske fagmiljøer, næringsliv, miljøorganisasjoner og andre mulighet til å delta som partner i prosjekter og bilaterale aktiviteter sammen med estiske partnere.

Norske miljøer vil bli invitert til å delta i konkrete samarbeidsprosjekter med Estland. De første utlysningene av prosjekter kan ventes på nyåret 2019. Prosjektutlysninger vil bli omtalt på EØS-midlenes hjemmeside og på Miljødirektoratets hjemmeside.

Les mer:

Erfaring og oppsummering fra noen av de norske samarbeidspartnerne i prosjektene:

Tema