Mykje avfall er godt egna til materialgjenvinning. Foto: iStockphoto

Gjenvinning

Når avfall blir gjenvunne, blir ressursane i avfallet utnytta, anten gjennom materialgjenvinning, biologisk behandling eller forbrenning med energiutnytting. For 20 år sidan var det vanleg å kaste alt avfallet på avfallsdeponi, mens vi i dag gjenvinn stadig meir. Mykje av auken skuldast forbodet mot deponering av biologisk nedbrytbart avfall, større forbrenningskapasitet, meir eksport til Sverige for energiutnytting og ein reduksjon i talet på deponi.

Tjenester og verktøy

Pågående høringer