EU innfører grenseverdier for miljøskadelig avfall (HP 14)

EU vedtok i fjor en forordning om kriterier for miljøskadelig avfall (2017/997). Norge har i mange år hatt grenseverdier for avfall som regnes som farlig pga. miljøskade, og ser positivt på at EU nå kommer etter. At vi nå får samme definisjon som EU vil gjøre det enklere for både næringslivet og myndighetene, særlig ved grensekryssende transport av avfall.

EUs beregningsmåte for miljøskadelig avfall er noe mer omfattende enn den Norge har praktisert i mange år, ved at det skal summeres (basert på CLP) når det er flere miljøskadelige stoffer i avfallet. Selve grenseverdiene for enkeltstoffer vil være de samme som har vært i Norge i mange år basert på tidligere kjemikalieregelverk.

Endringen vil dermed bety noe strengere kriterier for miljøskadelig avfall. Avfall som i dag ligger like under grenseverdiene for farlig avfall, vil kunne bli definert som farlig.

Dette kan spesielt gjelde avfallstyper som inneholder flere miljøskadelige stoffer, f.eks. tungmetaller, og kan omfatte større andeler av slagg fra avfallsforbrenning, fluff fra fragmentering og diverse avfallstyper fra industri. Det er foreløpig uklart hva som vil omfattes, og vi har ikke grunnlag for å kvantifisere økningen i mengde farlig avfall som vil oppstå som følge av definisjonsendringen. Endringen kan bl.a. få betydning ved import eller eksport av avfallstyper som i dag har ulike klassifiseringer i Norge og EU.

Endringen vil gjelde fra 5. juli 2018, og er allerede nå tatt inn i avfallsforskriften kapittel 11, vedlegg 2 ved en henvisning til forordningen. Tabellen i vedlegg 2 med grenseverdier for HP 14 kan benyttes som tidligere, men ved flere miljøskadelige stoffer i avfallet skal konsentrasjoner summeres, se forordning (EU) 2017/997.

Miljødirektoratet holder på å omarbeide hele vedlegg 2. Når denne jobben er ferdig skal alle egenskapene, inkludert miljøskadelig, kunne leses direkte ut av vedlegget slik at det ikke vil være behov for å forholde seg til forordningstekstene. Denne endringen ser vi for oss å få på plass høsten 2018.

Spørsmål kan stilles til: Miljødirektoratet v/Ingebjørg Svindland

Tema