Når oljeselskapene borer brønner, oppstår store mengder farlig avfall som borekaks. Kaksen inneholder stoffer som er giftige for miljøet. Foto: Miljødirektoratet

Farlig avfall

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, og må håndteres riktig, slik at miljøgifter ikke skal spres og hope seg opp i naturen. Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall. Husholdninger og privatpersoner skal levere alt farlig avfall til kommunale mottaksordninger. Virksomheter skal deklarere og levere farlig avfall til godkjente mottak. Miljødirektoratet gir tillatelser til behandling av farlig avfall, mens Fylkesmannen gir tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall.

Tjenester og verktøy