Fordi mange land ikke har tilstrekkelige systemer for å behandle avfall forsvarlig, stilles det strenge regler ved grensekryssing av avfall. Foto: Miljødirektoratet

Eksport og import av avfall

Avfall er en ressurs og ettertraktet handelsvare. Mange avfallsaktører velger å sende avfall over landegrensene for behandling. Det er utviklet et omfattende internasjonalt avtaleverk for å sikre at forsendelser av avfall blir håndtert forsvarlig og i tråd med nasjonale bestemmelser. Alle aktører som importerer eller eksporterer avfall er pliktige til å gjøre seg kjent med regelverkene og skal håndtere forsendelse av avfall på riktig måte.

I Norge er Miljødirektoratet myndighet for oppfølging og kontroll av grensekryssende avfall. Skal du eller virksomheten din eksportere eller importere avfall, finner du informasjon om regelverk, prosedyrer og avfallsklassifisering her.

Miljødirektoratet kontrollerer også grensekryssende forsendelser av avfall. Forsendelser med mangelfulle eller feilaktige dokumenter blir holdt tilbake til dokumentene er rettet opp, eller avfallet blir returnert til avsender. Vi anmelder grove brudd på regelverket.

Relaterte lenker