Våtorganisk avfall kan komposterast, blir gjenvunne og utnytta som gjødsel og jordforbetringsmiddel. Foto: antianki, Flickr

Våtorganisk avfall

Våtorganisk avfall omfattar blant anna avfall frå fisk- og kjøtindustri, næringsmiddelindustri, matavfall og hageavfall. Deponering av våtorganisk avfall gir utslepp av klimagassen metan, utslepp av næringssalt gjennom sigevatn, luktproblem og problem med rotter og fuglar. Derfor er deponering av slikt avfall forbode. I staden bør våtorganisk avfall brukast til produksjon av biogass, biogjødsel eller kompost.

I 2017 ble det inngått en bransjeavtale mellom Regjeringen og matbransjen med mål om å redusere mengden matsvinn i Norge med 50 % innen 2030. Spiselige deler av mat som ender som avfall bidrar til betydelige negative klima- og miljømessige, samt økonomiske effekter. En stor del av dette matsvinnet oppstår i private husholdninger. For å kunne iverksette tiltak som gjør at det kastes mindre mat er det viktig å utvikle gode systemer som gir pålitelige tall for utviklingen i matsvinnet.

Det har vært knyttet en god del usikkerhet til tidligere beregninger av matsvinn fra husholdninger. Basert på forbedrede metoder er det i rapporten, som du finner i høyremenyen, beregnet en ny, oppdatert referanseverdi som utgangspunkt for fremtidige målinger av matsvinn i forbrukerleddet.

Relaterte lenker