Avfallsmengdene fra bygge- og anleggsvirksomhet har økt de siste årene. Foto: Jon Fonnlid Larsen, Miljødirektoratet

Bygg- og anleggsavfall

Hvert år oppstår det omtrent 1,5 millioner tonn avfall fra nybygg, rehabilitering og rivingsarbeid. Det er nesten like mye som alt husholdningsavfallet i Norge til sammen. Det er alltid den som produserer bygg- og anleggsavfall, det vil si tiltakshaver og ansvarlig utførende, som er ansvarlig for at avfallet blir håndtert på en forsvarlig måte.

Tjenester og verktøy