Laksefiske i Norge

Norge er det landet ved Nord-Atlanteren der det foregår mest laksefiske. Laks fra 350 elver gir grunnlag for fiske både i sjøen og i elvene, og om lag 100 000 mennesker deltar i laksefisket hvert år. Laksen skaper inntekter, naturopplevelser og friluftsliv, og den er et grunnlag for å ivareta tradisjoner og kultur.

Laksen har spilt en viktig rolle for bosetningen i Norge så lenge det har bodd folk i landet. I flere tusen år har laksen blitt fanget i fjordene, elvemunningene og elvene. Den var en viktig del av matforsyningen.

Vi kan forstå noe av laksens historiske betydning når vi studerer bergkunst, stedsnavn, kunst og gammelt lovverk.

Turistfisket ble etablert på 1800-tallet

De første britiske pionerene inntok norske lakseelver omkring 1830. I løpet av 1800-tallet ble turistfisket i elvene etablert, og britiske turister fortsatte å dominere elvefisket fram til første verdenskrig. 

I samme tidsrom ble sjølaksefisket mer omfattende og effektivt da kilenota ble tatt i bruk.  Sjølaksefisket ga gode fangster, og det finnes mange historier om hvor verdifulle lakserettene i for eksempel Sognefjorden var.

Etter andre verdenskrig tok norske og nordiske fiskere over mye av elvefisket. Antallet fritidsfiskere økte i takt med at folk flest fikk bedre ferieordninger og sterkere økonomi. 

Laksefisket fortsatte å øke. Da laksens oppholdsområder rundt Færøyene, ved Grønland og i Norskehavet og Barentshavet også ble kjent, vokste det fram et betydelig havfiske etter laks. Nye nylongarn la grunnlag for et effektivt drivgarnsfiske. Med tiden økte fangstene ut over det som var bærekraftig.

Den internasjonale laksekonvensjonen

1983 ble den internasjonale laksekonvensjonen NASCO (Den nordatlantiske laksevernorganisasjonen) undertegnet. Konvensjonen forbød laksefiske i internasjonale farvann og fastsatte kvoter for fiske ved Færøyene og Grønland.

Drivgarnsfisket i Norge ble avviklet fra og med 1989, etter omfattende diskusjoner. Dagens lakselov (lov om laks- og innlandsfisk) fra 1992 fredet laksen, og laksefiske skal i dag kun foregå når bestandene er sterke nok til å tåle det.

Kontakt

Helge Axel Dyrendal

Tlf: 415 93 399

Relaterte lenker