Internasjonale avtaler og samarbeid

På denne siden finner du bilaterale avtaler mellom Norge og andre stater som ligger til grunn for fiskeregler og samarbeid i grensevassdragene. I tillegg kan du lese om Konvensjon til vern av laks i det nordlige Atlanterhav og den tilhørende laksevernorganisasjonen North Atlantic Salmon Conservation Organization  (NASCO). Sentrale prinsipper i dagens norske lakseforvaltning har utgangspunkt i konvensjonen og det internasjonale samarbeidet i NASCO.

Den nordatlantiske laksevernorganisasjonen (NASCO)

North Atlantic Salmon Conservation Organization (NASCO) er en internasjonal organisasjon som er etablert under konvensjonen om bevaring av laks i det nordlige Atlanterhavet. Konvensjonen regulerer blant annet fiske etter laks i internasjonale farvann. Konvensjonen trådde i kraft 1. oktober 1983. Arbeidet baserer seg på råd fra Det internasjonale råd for havforskning, ICES, som har en egen arbeidsgruppe for atlantisk laks.

Miljødirektoratet har ansvaret for å følge opp konvensjonen på vegne av Norge, blant annet gjennom deltakelse på årsmøter og i arbeidsgrupper. Se lenke i menyen til høyre for mer informasjon om NASCO.

Avtale mellom Norge og Sverige om forvaltningen av laks og ørret i Svinesund, Iddefjorden og Enningsdalselva

Norge og Sverige undertegnet i 2010 ny avtale om forvaltningen av laks og ørret i Svinesund, Iddefjorden og Enningsdalselva. Avtalen erstattet tidligere avtale av 5. desember 1991, og er vesentlig modernisert.

De viktigste endringene fra den tidligere avtalen var utfasing av krokgarn, utvidelse av fredningssonen ved utløpet av Enningdalselva, og en ukes kortere fiskesesong både i Svinesund/Iddefjorden og i Enningdalselva. Fiskesesongen med stang og håndsnøre etter laks og sjøørret i Svinesund/Iddefjorden ble forlenget slik at den samsvarer med de svenske regler på vestkysten.

Avtalen trådte i kraft 1. april 2010.

Utover selve reguleringen av fisket har samarbeidet tatt opp kalking og spredning av fiskesykdommer.

Se lenke i menyen til høyre for føgende avtaler: 

  • Avtale mellom Norge og Sverige om forvaltningen av laks og ørret i Svinesund, Iddefjorden og Enningsdalselva (pdf)
  • Undertegning av avtale mellom Norge og Sverige om forvaltningen av laks og ørret i Svinesund, Iddefjorden og Enningsdalselva (pdf)

Overenskomst mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget

Fisket i Tanavassdraget har siden 1873 vært regulert gjennom en avtale mellom Norge og Finland. 1. mai 2017 trådte den nye avtalen med Finland i kraft, og avløste dermed den forrige som hadde regulert samarbeidet  siden 1990.

Nye forskrifter for fisket i Tana ble vedtatt i statsråd 11. mai 2017. Forskriftene er nødvendige for at avtalen skal implementeres i norsk rett. Forskriften som gjelder riksgrensen er likelydende til vedlegg 2 til avtalen, og forskrift med samme innhold er vedtatt i Finland. I motsetning til i perioden under den gamle avtalen er det også gitt en egen forskrift for fisket i den nedre norske delen av hovedløpet av Tana. Den tredje forskriften gjelder fiske i de helt norske sidevassdragene til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka.

Den lokale fiskeforvaltningen har siden 2011 vært ivaretatt av Tanavassdragets fiskeforvaltning, TF. Rammene for forvaltningen er gitt ved forskrift av 4. februar 2011.

Overenskomst mellom Norge og Finland om fisket i Neidenvassdraget

Dagens overenskomst om Neidenvassdraget stammer fra 1977, med endringer gjort i 1984 og 1985. Det har de siste årene vært et samarbeid mellom fiskerettshaverne på norsk (Neidenelvens fiskefellesskap) og finsk side for å følge opp overenskomsten lokalt og sørge for at bestandene forvaltes på en bærekraftig måte. Fiskereglene for fisket i Neidenvassdraget finner du ved å klikke på lenken.

Overenskomst med Russland for fisket i Grense Jakobselv og Pasvikelva

En overenskomst mellom landene gjelder i hovedsak regulering av fisket og bevaring av bestandene i Grense Jakobselv og Pasvikelva. Det er egne fiskeforskrifter hjemlet i overenskomsten for de to grenseelvene.

Relaterte lenker