Laksefiske i elv. Foto: Jarl Koksvik

Fisketider, regler og reguleringer

Målet for lakseforvaltningen er at laksebestandene skal oppnå gytebestandsmålene, og at vi kan høste av det naturgitte overskuddet. Det er Miljødirektoratet som regulerer fisket etter laks både i sjøen og i vassdragene, blant annet på bakgrunn av råd fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

           

Gytebestandsmålet er antallet eller den samlede vekten av laks som forvaltningen sikter mot, slik at vassdraget kan oppnå full produksjon av laks.

For at vi skal kunne høste av det naturgitte overskuddet, må gytebestandsmålene være oppnådd.

Fisket og beskatningen skal være tilpasset naturlige variasjoner

Fisket og beskatningen skal være tilpasset variasjoner i det naturgitte høstbare overskuddet, slik at det i år med et stort overskudd, kan høstes mer enn i år med et mindre overskudd.

Reguleringen av fisket skal gjenspeile avstanden mellom gytebestandsmålet og gytebestanden, slik at tiltak som innføres blir strengere jo større avstanden mellom gytebestandsmålet og gytebestanden er.

Det må vises varsomhet når informasjon om bestanden er usikker, upålitelig eller utilstrekkelig.

Beskatningsråd for hver bestand

Til grunn for reguleringen av laksefisket ligger beskatningsråd for hver enkelt bestand. Mens reguleringene i elv kan tilpasses bestandssituasjonen i det enkelte vassdraget og ofte bare en bestand, må reguleringen i sjø baseres på bestandssituasjonen til alle bestandene som inngår i fisket.

For bestandene av sjøørret og sjørøye er det ikke fastsatt gytebestandsmål. Bortsett fra dette, reguleres fisket etter sjøørret og sjørøye etter de samme prinsipper som gjelder for laksefisket.

Minstemål for laks, sjøørret og sjørøye

Det er bare tillatt å fange anadrome laksefisk som er minst 35 centimeter. I Nordland, Troms og Finnmark er det likevel tillatt å fange sjøørret og sjørøye som er minst 30 centimeter.

Kontakt

Anniken Gjertsen Skonhoft
telefon: 971 52 451

Relaterte lenker