Levende genbank. Foto: Veterinærinstituttet

Slik drives en genbank

Genbanker sikrer viktig arvemateriale fra de norske villaksbestandene. Her kan du lese mer om hvordan dette arbeidet foregår i praksis.

1. Fisken fanges i elven, oppbevares og strykes

Fisk som fanges i elvene, blir oppbevart lokalt i fiskekar inntil den blir kjønnsmoden og kan strykes. Dypfryst sæd (-196 °C i flytende nitorgen) fraktes til et sentralt lager, mens fersk sæd og ubefruktet rogn fraktes til en genbankstasjon.   

2. Befruktning

Rogn fra hver enkelt hunnfisk blir befruktet med sperm fra én hanfisk, desifisert og plassert i klekkesylindre. Rogna fra hver enkelt hunnfisk holdes atskilt under hele pro­sessen.

3. Finneklipping

Etter klekking blir hver familiegruppe holdt i separate kar inntil fisken er så stor at den kan finneklippes (ca. sju cm.) i juli/august. Deretter blir familier av samme bestand slått sammen i ett fiskekar.

4. Elektronisk merking

I fiskens andre leveår, når den når smoltstørrelse, blir 30-200 individer fra hver familiegruppe individmerket med elektroniske merker.

5. Isolering

I de to neste årene blir hver generasjon holdt isolert i separate haller. Dette medfører at hver årsklasse blir holdt separat i fire år. Denne oppdelingen gjør det mulig å bekjempe eventuelle fiskesykdommer som måtte bryte ut i stasjonen, og det forenkler arbeidet med å administrere familiegrupper, årsklasser og bestander.

6. Sammenslåing

Etter fire år blir fisk fra de eldste årsklassene slått sammen, men fortsatt holdes de ulike bestandene hver for seg.

Genbankmodell

Figuren viser hva som skjer med genmaterialet fra fisken fanges i vassdraget og til avkommet slippes ut i det samme vassdraget noen år senere.