Rognkjøring Jølstra. Foto: Veterinærinstituttet

Levende genbank for villaks

Levende genbanker er fiskeanlegg hvor det oppdrettes stamfisk fra laksebestander som er utsatt for forskjellige trusler. Vi har i dag tre slike genbanker i Norge.

Det er påvist særtrekk med genetisk bakgrunn hos norske laksebestander. Disse særtrekkene karakteriseres som genetiske tilpasninger til lokale miljøforhold. Krysning med rømt oppdrettsfisk kan føre til at disse tilpasningene endres. Det er derfor viktig å sikre arvematerialet fra de enkelte bestandene.

Trusler mot villaksen

Bestander som ikke lenger kan overleve i vassdragene blir sikret i levende genbanker til faren er over. Trusler mot laksebestandene kan være:

 • Gyrodactylus salaris
 • sur nedbør
 • innblanding av rømt oppdrettsfisk
 • kronisk påvirkning av lakselus fra oppdrett
 • vassdragsutbygginger

Slik foregår arbeidet med levende genbank

Genbanken leverer enten rogn til lokale kultiveringsanlegg, som produserer fisk for utsetting, eller øyerogn for direkte utplanting i vassdragene for å klekkes der. Avkommet fra de enkelte stamfiskbestandene blir satt ut i vassdraget de er tatt fra.

Det legges stor vekt på å holde fisken fri for sykdom. All stamfisk blir sykdomskontrollert, og det er etablert strenge rutiner for hvordan arbeidet med fisken skal utføres, blant annet ved håndtering av fisk og ved transport av rogn og melke (sæd).

All rogn som skal til genbanken desinfiseres før innlegging. Ved genbankstasjonene brukes det ferskvann, fordi risiko for å få inn smittestoff er større ved inntak av sjøvann. 

For å minimalisere risikoen for å spre fiskesykdommer til elvene, er det bare desinfisert rogn som eksporteres til kultiveringsanleggene.

Her finner du levende genbankstasjoner i Norge

Det er i alt avtale om genbankdrift ved 5 lokaliteter (se kart).

Genbankene:

  • Bjerka i Nordland, Statkraft
  • Leirfjorden i Norland, Helgelandskraft
  • Haukvik i Trøndelag, Haukvik Kraft-Smolt
  • Herje genbankstasjon i Møre og Romsdal
  • Hamre genbankstasjon i Møre og Romsdal

Kontakt

Arne Sivertsen
TLF: 404 76 606

Relaterte lenker