Merking av sjøørret. Foto: Audun Rikardsen

Bevaringstiltak for laks, sjøørret og sjørøye

Laks, sjøørret og sjørøye er sterkt påvirket av menneskers virksomhet. Miljødirektoratet iverksetter tiltak for å redusere eller fjerne truslene mot disse artene. I mange tilfeller gjøres det i samarbeid med andre sektorer, som blant annet Mattilsynet og Norges vassdrags- og energiverk. 

Miljødirektoratet er det sentrale, utøvende og rådgivende organet i forvaltningen av laks, sjøørret og sjørøye (anadrom laksefisk).

Anadrom laksefisk blir påvirket av et bredt spekter av aktiviteter som hører inn under en rekke ulike sektorer, for eksempel vassdragsreguleringer, fiskeoppdrett og forurensing. 

For å redusere skadevirkningene fra menneskelige aktiviteter setter vi i gang en rekke tiltak som har til formål å redusere eller fjerne det som påvirker anadrom laksefisk negativt. Slike tiltak kan være å etablere genbank, sette ut fisk, behandle elver for parasitten Gyrodactylus salaris  og kalke vassdrag.

Ulike sektorer må ta hensyn til laksen

For å bevare anadrom laksefisk er det viktig at sektormyndighetene tar hensyn til disse artene i sine aktiviteter. Sektormyndighetene har også et ansvar for å skaffe fram nødvendig kunnskapsgrunnlag for egen forvaltning gjennom forskning og overvåking.

Miljødirektoratet jobber for å styrke samarbeidet innen lakseforvaltnigen ved å arrangere møter og iverksette tiltak i samarbeid med andre sektorer for å ta vare på anadrom laskefisk.

Sektormyndighetenes ansvarsomåder i forvaltningen av anadrom laksefisk

Det overordnede ansvaret for villaksforvaltningen er lagt til Miljøverndepartementet, som dermed har ansvaret for den nødvendige samordningen. Miljøforvaltningens viktigste juridiske virkemidler er forankret i  lakse- og innlandsfiskeloven, plan- og bygningsloven og forurensningsloven.

Fiskeri- og kystdepartementet og Olje- og energidepartementet har ansvar for forvaltningsområder med særlig betydning for de anadrome laksefiskene. De viktigste sektorlovene er akvakulturloven, matloven, vannressursloven og vassdragsreguleringsloven

Landbruks- og matdepartementet arbeider med å utvikle alternativ næringsvirksomhet, basert på utmarksressurser. 

Regjeringen vil bevare og gjenoppbygge laksebestander

Regjeringen har som mål å bevare og gjenoppbygge laksebestander av en størrelse og sammensetning som sikrer mangfoldet innen arten, og som utnytter dens produksjonsmuligheter.

Miljødirektoratet har ansvaret for å ivareta de ville laksebestandene, mens Fiskeridirektoratet har ansvar for tiltak knyttet til akvakultur, herunder rømt oppdrettslaks.

Kontakt

Marianne Reitaas
Tlf: 976 22 531