Fangst av laks i elv og sjø 1980-2016. Figur: Miljødirektoratet

Fangstrapportering og oppgaveplikt

Lakseforvaltningen følger nøye med i utviklingen av laksestammene, og tall fra fangststatistikken forteller oss mye om utviklingen i ulike perioder. Når Direktoratet for naturforvaltning kunne si at laksefangstene på midten av 1990-tallet var på et historisk lavmål, er det basert på en lang sammenhengende serie av fangstrapporter fra laksefisket.

Offentlig statistikk

Det er Statistisk sentralbyrå som har ansvaret for publisering av tallene i offentlig statistikk, mens Miljødirektoratet gir råd om hvordan statistikken samles inn og presenteres.

Fisker du etter laks, sjøørret og sjørøye har du oppgaveplikt

Alle som fisker etter laks er i utgangspunktet pliktig til å levere oppgave over fangsten. Det samme gjelder for fiske etter sjøørret og sjørøye. Miljødirektoratet organiserer innsamlingen av fangstrapporter i samarbeid med Fylkesmennene og Statistisk sentralbyrå.

Du bidrar med verdifull kunnskap til forvaltning og forskning ved å levere god fangstrapportering. Pålitelig kunnskap er avgjørende for arbeidet med å styrke villaksen som ressurs, og for å gi grunnlag for fritidsfiske og næringsvirksomhet.

I lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. finner du bestemmelser om oppgaveplikt: "Den som i året har fisket anadrome laksefisk skal sende skriftlig oppgave over fangsten til bruk for den offentlige statistikken". I loven er anadrome laksefisk definert som "laksefisk som vandrer mellom sjø og ferskvann og som er avhengig av ferskvann for å reprodusere seg, samt rogn og unger av slik fisk". I Norge har vi tre slike arter: laks, sjøørret og sjørøye.

Fangstrapportering fra elvefiske

Det er flere ulike måter å levere fangstrapport på. Noen steder skriver fiskeren resultatet av fisket på baksiden av fiskekortet og leverer dette til kortselgeren. Det blir imidlertid stadig mer utbredt med elektronisk fangstrapportering, der fiskeren rapporterer på SMS eller Internett.

Som fisker skal du rapportere hvor du har fisket, hvor mange fisk du har fanget og samlet vekt av fangsten. For laks skal tallene fordeles på smålaks (fisk under 3 kg), mellomlaks (fisk fra og med 3 kg men under 7 kg) og storlaks (fisk fra og med 7 kg). For sjøørret, sjørøye, regnbueørret og pukkellaks er det ingen inndeling i vektklasser.

Det skal oppgis om fisken er avlivet eller gjenutsatt. Regnbueørret og pukkellaks skal ikke gjenutsettes. Det skal også oppgis dato eller ukenummer for når fangsten ble tatt. I fangstrapporteringen skiller vi ikke mellom villaks og rømt oppdrettslaks.

De som fisker på flerdøgnskort og sesongkort, skal oppgi hvor mange døgn de faktisk har fisket. Med sesongkort, går fiskedøgnet fra midnatt til midnatt. Med flerdøgnskort, går fiskedøgnet fra tidspunktet (klokkeslettet) kortet er gyldig fra og ut de neste 24 timene, hvorpå et nytt fiskedøgn starter. Dersom det har blitt fisket i løpet av et fiskedøgn, skal dette regnes som et døgn hvor det har blitt fisket, uavhengig av hvor lenge det har blitt fisket i det aktuelle fiskedøgnet.

Rettighetshaverne skal i tillegg rapportere antall kort som er utlevert til fiskere og hvor mange kort som er mottatt i retur med fangstrapport. Formålet med dette er å kunne si noe om omfanget av sportsfisket i vassdragene og fangst pr innsatsenhet. Derfor er det svært viktig at fiskerne rapporterer alle fisketurer, også de uten fangst. Dette er viktig informasjon for vurdering av hvor pålitelig fangstrapporteringen for et vassdrag er.

I vassdrag med pliktig organisering kan fellesforvaltningen fastsette krav til rapportering i fiskesesongen. Det kan for eksempel være krav om daglig eller ukentlig rapportering. Slike krav kan fastsettes både for den som leier fiske eller kjøper fiskekort, og for den enkelte rettighetshaver. Dersom rettighetshaver ikke rapporterer i henhold til krav fastsatt av fellesforvaltningen, skal fellesforvaltningen rapportere forholdet til Miljødirektoratet. Miljødirektoratet kan stoppe fisket på den aktuelle lokaliteten med øyeblikkelig virkning, eller unnlate å åpne for fiske på lokaliteten hele eller deler av påfølgende sesong. Dersom fiskeren ikke rapporterer i henhold til disse kravene, kan fellesforvaltningen inndra fiskekortet eller nekte å selge nye fiskekort til fiskeren.

Rettighetshaver i form av fellesforvaltningen eller elveeierlaget skal innen to uker etter siste fiskedag for anadrome laksefisk sende oversikt over fangsten i vassdraget til Fylkesmannen.

Statistisk sentralbyrå mottar de elvevise fangstrapportene fra Fylkesmennene og sammenstiller det hele i publikasjonen Noregs offisielle statistikk, Lakse- og sjøaurefiske. Resultatene blir lagt ut elektronisk i Statistikkbanken hos Statistisk sentralbyrå. Komplett fangststatistikk fra 1876 og fram til i dag finner du også i Lakseregisteret hos Miljødirektoratet.

Fangstrapportering fra fiske i sjø med stang og håndsnøre

Fiske med stang og håndsnøre i sjø er en del av allemannsretten. Fra 2019 har Miljødirektoratet lagt til rette for at den som driver med stangfiske i sjø kan rapportere fangsten sin i samsvar med rapporteringsplikten i lakse- og innlandsfiskloven. Dette vil kunne gi et vesentlig bidrag til kunnskapsgrunnlaget.

Stangfiske i sjø er nettbasert og fungerer som en elektronisk fiskedagbok. Et enkelt skjema fylles ut for hver fisk med art (laks, sjøørret, sjørøye, regnbueørret eller pukkellaks), vekt, sted, tidspunkt, redskap og om fisken er avlivet eller gjenutsatt.

Fangstrapportering fra fiske i sjø med faststående redskap

I sjøen er det grunneierne som har rett til å fiske laks med faststående redskap. De som ønsker å fiske, skal registrere seg hos Fylkesmannen. Det blir utsendt fangstdagbok i papir til den enkelte fisker og fangstdagbok er tilgjengelig elektronisk på Lakseregisteret - sjølaksefiske. Fangstdagboka skal fylles ut for hver fangstdag med oppgave over antall fisk og vekt av fisken fordelt på smålaks, mellomlaks og storlaks. Dessuten skal sjøørret, sjørøye, regnbueørret og pukkellaks rapporteres med antall og vekt. I fangstoppgaven skal all fangst av laks føres opp, enten det er vill laks eller rømt oppdrettslaks som er fanget. Miljødirektoratet kan i tillegg fastsette krav om rapportering i fiskesesongen.

Vi skiller mellom rapportering fra det ordinære fisket i sjøen som foregår i sommermånedene, og rapportering fra utvidet fiskesesong som foregår om høsten og vinteren. Formålet med det utvidete fisket er å få fisket opp rømt oppdrettsfisk i områder hvor dette er aktuelt. For ordinær sesong skal det også opplyses om antall gjenutsatte laks, sjøørret og sjørøye.

Etter avsluttet fiskesesong sender sjølaksefiskerne fangstdagboka direkte til Statistisk sentralbyrå som registrerer fangsttallene og publiserer disse.

Urapportert fangst i elv og sjø

Miljødirektoratet setter årlig opp estimat for urapportert fangst i laksestatistikken. Vi anslår at 30 prosent av den totale fangsten av laks ikke blir innrapportert. Dette skyldes hovedsakelig ulovlig fiske, som naturlig nok holdes utenfor fangstrapporteringen, og manglende rapportering og feilrapportering fra det lovlige fisket. I tillegg blir det sannsynligvis tatt noe laks som bifangst i andre fiskerier uten at dette blir innrapportert.

Kontakt

Marianne Kvaal
Tlf: 415 47 314

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker